අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

Contact Us

පුවත් සහ සිදුවීම්

04
ජූනි2020
පළගැටි උවදුර මර්ධනට ගත යුතු  ක්‍රියා මාර්ග  පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට පැවති විශේෂ කෘෂිකර්ම කමිටුව

පළගැටි උවදුර මර්ධනට ගත යුතු  ක්‍රියා මාර්ග  පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට පැවති විශේෂ කෘෂිකර්ම කමිටුව

මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වගාවන් ආශ්‍රිතව සීග්‍රයෙන්...

02
ජූනි2020
පොසොන් පොහොය නිමිති කර පැවති ධර්ම දේශණය

පොසොන් පොහොය නිමිති කර පැවති ධර්ම දේශණය

පොසොන් පොහොය නිමිති කො‍ටගෙන මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම්...

01
ජූනි2020
යග්ගපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම

යග්ගපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම

මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් යග්ගපිටිය ග්‍රාම...

05
මැයි2020
රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2020

රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2020

රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2020  ...

Scroll To Top