අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

01
ජූනි2020
යග්ගපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම

යග්ගපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම

මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් යග්ගපිටිය ග්‍රාම...

« »
Scroll To Top